Huizum

Bronnen

Instellingen:
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden
http://www.gemeentearchief.nl


Gemeente Leeuwarderadeel

Ljipstrjitte 1
9051 AR Stiens
www.leeuwarderadeel.nl


Personen:
Mijn grootouders: 
Lucas Bouma
Anie Bouma


Literatuur:
Tusken Potmarge en Jokse (deel I, II, III, IV en V)

met medewerking van o.a. Syb Grijpstra, Tom Sandijck, Rients Faber, Gjalt H. Jelsma, Durk J. Heddema, Lieuwe Tijsma, Johan Frieswijk, Simon Visser, Onno Hellinga, Chris Visser en Symen G. Kingma.
Uitgave: Stifting Stúdzjerûnte It Sudertrimdiel
deel 1 - 1993, deel 2 - 1995, deel 3 - 1997, deel 4 - 1999, deel 5 - 2002


Websites:
http://www.princesshof.nl
http://www.huzum.nl
http://www.documentatiestichting.nl
http://www.bolswarderskutsje.nl
http://www.huzumerskutsje.nl
http://www.meeter.nl
http://www.stinseninfriesland.nl
http://maps.google.nl
http://www.onsboetiekje.nl